Truy vấn bác sĩ - Ellansé®
Chuyển sang phần bệnh nhân
Chuyển sang phần bác sĩ
VI

Truy vấn bác sĩ

Contact Physicians

Hỗ trợ bệnh nhân

+44 (0)207 467 6920
ellanse@sinclairpharma.com

Nhóm hỗ trợ bệnh nhân, tài chính và kỹ thuật

+44 (0)1244 625150
quality@sinclairpharma.com

Chào mừng bạn đến

Vui lòng chọn tùy chọn mô tả bạn tốt nhất

Một bệnh nhân
Bác sĩ